` Container Chứa Máy Phát Điện Chứa Trạm Viễn Thông, Trạm Điện. Dùng Cho Giàn Khoan Dầu Khí. Trạm Vận Hành Thiết Bị.